Stephane Bodart

Conseiller communal - Président du Conseil Communal

Email :

Mandats :

Conseiller communal Wezembeek-Oppem
Président du Conseil Communal Wezembeek-Oppem